Waterverbruik

Het totaal door de watermeters geregistreerd verbruik in ons verzorgingsgebied stijgt van 56.786.304 m³ in 2016 (reëel) naar 57.764.448 m³ in 2017 (raming), hetzij een globale toename van 978.144 m³ of +1,72%  (2015-2016 : -1,59%).

Het huishoudelijk verbruik (het verbruik van zowel de gezinnen als van de andere klanten dat door hen als van huishoudelijke aard omschreven wordt) bedraagt in 2017 40.483.771 m³, waarvan 5.218.358 m³ (12,89%) aangerekend wordt tegen comforttarief.

Het niet-huishoudelijk verbruik (KMO's, landbouw, nijverheid en een aantal grote openbare instellingen) voor 2017 bedraagt 17.066.396 m³;  4.704.336 m³ (27,56%) van dit totaalverbruik wordt aangerekend tegen het vlak tarief.

Naast het huishoudelijk en niet-huishoudelijk verbruik wordt ook het verbruik geteld van de aquamobieltjes (voorheen standpijpen), het verbruik van schadegevallen en onrechtmatige afnames (“verloren gelopen water”) en het verbruik van water op de waterproductiecentra: een totaal van 214.281 m³.

Aan water-link levert Pidpa in 2017 1.018.621 m³ drinkwater; aan De Watergroep wordt 245.772 m³ geleverd.

Tot slot ligt het niet-in-rekening-gebracht waterverbruik (NRW) in 2017 96.751m³ lager dan in 2016. Dit waterverlies wordt opgedeeld in:

  • schijnbare waterverliezen, zijnde niet toegelaten verbruiken zoals illegale waterafname of onnauwkeurige bemeteringen
  • toegelaten, niet-gefactureerd verbruik (het spoelen van leidingen en bluswerken)
  • het werkelijke waterverlies door lekken in toevoer- en distributieleidingen, in reservoirs en op aftakkingen tot aan de watermeter.

Het niet-in-rekening-gebracht waterverbruik wordt ook wel voorgesteld door de Infrastructure Leakage Index (ILI), ontwikkeld door de International Water Association (IWA). Deze index geeft de verhouding weer tussen de werkelijke jaarlijkse verliezen en de onvermijdelijke jaarlijkse verliezen.

De indicator wordt geobjectiveerd door rekening te houden met de karakteristieken van het net, zoals de lengte van de leidingen en de druk aan de huisaansluitingen. Aan de hand van deze objectieve en internationaal aanvaarde indicator, kan men tevens de prestaties van de drinkwatermaatschappijen vergelijken met deze in andere gewesten en landen.

 Een ILI van 1 betekent dat de werkelijke verliezen gelijk zijn aan de onvermijdelijke verliezen. Internationaal wordt een ILI-score lager dan 2 als goed geëvalueerd voor hoge inkomenslanden.  Hieruit blijkt dat Pidpa (ILI van 0.59) zeer goed scoort, wat te danken is aan de continue opvolging en verbetering van het distributienet (investeringen, preventief & curatief onderhoud, modellering, …).